Skolen A-Z

Adresse- og navneændringer
Hvis du flytter eller får nyt telefonnummer – eller nyt navn – bedes du omgående give kontoret besked. Det er vigtigt, at vi altid kan komme i forbindelse med dig.

Befordringsgodtgørelse
Hvis du har mindst 23 timers undervisning pr. uge, kan du søge om hjælp til udgiften til offentlig transport mellem bopæl og skole. Du skal selv betale et minimumsbeløb pr. måned. Du skal søge via hjemmesiden www.ungdomskort.dk

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 8 medlemmer med stemmeret samt nogle “observatører”. Skolen er repræsenteret ved 2 ansatte og 2 elever. Rektor og vicerektor er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsen fastlægger blandt andet de overordnede retningslinjer for fordelingen af midlerne på skolens budget, træffer beslutninger om større investeringer, hvilke uddannelser og fag skolen udbyder m.m.

Besøg
Det er tilladt, at elever modtager besøg på skolen, men besøgende skal altid som det første henvende sig på kontoret (lokale 109-110).

Bibliotek
Biblioteket er decentraliseret i form af fagbiblioteker, som er placeret i flere mindre lokaler. Fagbibliotekerne er aflåste, og du har adgang med din lærers tilladelse.

Bogudlån
De fleste undervisningsbøger låner du på skolen. Du har ansvaret for de lånte bøger. Du skal passe godt på dem, og du må ikke skrive i dem. Gennemse bøgerne ved udlån, så du ikke senere bliver afkrævet erstatning for en defekt bog. Du skal binde bøgerne ind, og du skal skrive navn og klasse i bogen. Du kan i lectio se, hvilke bøger du har lånt.
Hvis du melder dig ud af skolen før tid, skal du aflevere bøgerne til medarbejderne i bogdepotet.
Bogdepotet er åbent på skoledage fra 9.15 til 12.45.

Corona forholdsregler
Vi tager vores forholdsregler såsom afspritning, ekstra rengøring og at eleverne skal blive sammen med deres klasser. Når du møder på skolen, skal du fremvise en test med negativt testresultat. Din Corona-test må max. være 72 timer gammel.

Databeskyttelsesrådgiver
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.
Databeskyttelsesrådgiveren for Århus Akademi er Jacob Spliid, som kan kontaktes på følgende måder:
VIA University College
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Jacob Spliid
Hedeager 2
8200 Aarhus N
Telefon: 87551245
Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk

Eksamensgennemsnit
Du kan regne på dit gennemsnit med denne karaktergennemsnitberegner.

Ekskursioner og studieture
Ekskursioner og studieture afholdes i skoletiden, og det behandlede stof indgår i eksamensopgivelserne. Alle elever på et hold skal normalt deltage i en tur. Det er desværre ikke muligt at dække elevernes udgifter til turene. Du må derfor i løbet af skoletiden påregne udgifter til sådanne arrangementer. I legatbogen er der mulighed for at søge gratis om støtte til studierelaterede aktiviteter som fx studieture.
Elever med meget tvingende grunde kan anmode rektor om tilladelse til ikke at deltage i studieture.

Elevråd
Det er af stor vigtighed, at eleverne får organiseret et velfungerende elevråd.
Vigtigst er det at få valgt to repræsentanter fra hver klasse, som deltager i elevrådsmøderne.
I slutningen af august bliver der valg til elevrådet i de nye klasser – og der vil blive afholdt et kursus for og med elevrådet, så snart det nye elevråd er valgt.
Ordinære elevrådsmøder lægges rullende i skoletiden.

Ferieplan
Ferieplan for skoleåret 2021-2022

Forsikring
Akademiet har ingen muligheder for at forsikre dine private ejendele eller penge. Da det er umuligt at holde skolen under konstant opsyn, opfordrer vi dig til at tegne en forsikring og i øvrigt altid at tage værdigenstande med ind i klassen.
Pas især på ikke at efterlade værdigenstande, penge og dyrt tøj i idrætsomklædningsrum og lignende steder.
Computere til terminsprøver og eksamen skal du også selv sørge for at have forsikret.
Du skal også have en ansvarsforsikring i tilfælde af, at du beskadiger skolens eller andre elevers ejendele.
Skolen kan heller ikke forsikre dig mod ulykker på skolen. Du skal selv tegne ulykkesforsikring.

Fredagscafé
Ca. en gang om måneden frem til udgangen af april afholdes der fredagscafé. Caféen begynder som regel kl. 14.00 og slutter kl. 17.00. Der er en god stemning til cafeerne, der styres af et udvalg af elever og undervisere.

Fællestimer
I løbet af skoleåret er der et antal arrangementer af kulturel, politisk eller kunstnerisk art – normalt for hele skolen. De planlægges af Aktivitetsudvalget (der har 4 elevrepræsentanter), så vidt muligt i overensstemmelse med elevønsker, og de annonceres ved opslag. Fællestimerne er en obligatorisk del af undervisningen, og der er derfor mødepligt til arrangementerne.

Glemte sager
Fundne genstande (nøgler, punge og lignende) indleveres til kontoret. Hvis du har mistet noget, skal du meddele det på kontoret, og vi vil forsøge at finde det, du har mistet.

Idræt
Idræt foregår i Vejlby-Risskov Centrets lokaler.
Har du idræt om morgenen, møder du i Centret, så du er omklædt og klar til at blive afkrydset for tilstedeværende kl. 8.00. Timerne slutter kl. 10.20, og du skal selv sørge for at komme op til Akademiet til timer kl. 11.00.
Har du idrætstimer om eftermiddagen slutter timerne her, så du skal ikke tilbage til Akademiet.

Inga og Svend Andersens elevfond
I forbindelse med Akademiets 50 års jubilæum i 1983 uddeltes for første gang midler fra
“Inga og Svend Andersens elevfond”, som blev oprettet af rektor Svend Andersen i 1969.
Der uddeles en portion på kr. 3.000,- kr. hvert andet år til en tidligere elev fra skolen.
Fonden modtager meget gerne bidrag fra alle med interesse for skolen.

IT-lokalerne i nr. 021 og nr. 314
Du har adgang til lokalerne på tidspunkter, hvor lokalerne ikke benyttes til undervisning eller møder. Der gælder følgende regler for benyttelse af lokalerne:
– mad og drikkevarer må ikke medbringes i lokalet,
– du skal følge personalets anvisninger,
– du må ikke slette eller indlægge filer permanent på harddisken.

IT-ordensregler for anvendelse af Akademiets computere og netværk
Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Al anden brug – herunder kommerciel – må ikke finde sted.
Du skal overholde god etik på internettet. Du må fx. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren.
Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt.
Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk.
Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager (udtalelser, kopiering m.m.).
Undgå unødig udskrivning – vær både økonomisk og økologisk.

Kantinen
Kantinen virker efter cafeteria-princippet. Der bages hver dag friskt brød, og der tilbydes både kolde og lune retter til priser, som vi holder så lave som muligt.
Der er selvafrydning. Service må ikke fjernes fra kantinen eller bringes med ud i undervisningslokalerne. Flasker fra automaterne skal afleveres i kantinen efter brug.
Kantinen fungerer som en elev- og personaleforening, og eleverne har to repræsentanter i bestyrelsen. Klasserne rydder på skift op i kantinen efter den store pause.

Kontoret
Har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag 8-14. Der er lukket i juli og normalt også i skoleferier.

Lectio
Du kan få adgang til vores studieadministrative system Lectio via skolens hjemmeside. Vi forventer, at du holder dig orienteret om eventuelle skemaændringer og beskeder hver dag i Lectio.
I Lectio kan du også følge med i dine forsømmelser, karakterer, studieplan og undervisningsbeskrivelse for de enkelte fag.

Ledelsen
På Århus Akademi består ledelsen af flg.: rektor Mette Jespersen, vicerektor Tine Ørum Secher samt de pædagogiske ledere Tine Berg, Tove Møller og Nicolai Løvenholt. Ledelsen træffes normalt på kontoret alle skoledage.

Lektiecafé
Fra september måned tilbydes lektiehjælp mandag til torsdag 14-17.

Lokaler
Lokaleplan over skolen.

Mikrobølgeovn
Til fri afbenyttelse – findes i salen.

Projekt frivillig
Projekt Frivillig hjælper dig, der går på en ungdomsuddannelse, med at finde et frivilligt arbejde. Læs mere om Projekt Frivillig her

Protokol
Underviseren fører protokol i starten af hver blok og registrerer alle opgaver, der afleveres, i Lectio.

Ringetider
Undervisningen tilrettelægges i blokke á 75 minutter.

blok nr. 1 08.00 – 09.15
blok nr. 2 09.30 – 10.45
blok nr. 3 11.00 – 12.15
blok nr. 4 12.45 – 14.00
blok nr. 5 14.10 – 15.25
blok nr. 6 15.35 – 16.50

Samarbejdsstrukturen
Akademiet har en udvalgsstruktur, hvor visse arbejdsopgaver er uddelegeret til såkaldte hovedudvalg bestående af ledelse, personale og elever.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Er du over 18 år, har du ret til SU. Du skal være opmærksom på, at du først kan få SU i kvartalet efter, at du er fyldt 18. SU-reglerne findes på SU’s hjemmeside. Det er også her, at du skal søge SU via et selvbetjeningssystem.

Studie- og ordensregler
Finder du her

Skolesamlinger
Der holdes skolesamling i salen ca. 1 gang om måneden.. Der er her lejlighed til at give korte meddelelser til alle elever og undervisere, og der er ofte underholdning ved enkelte klasser eller elevgrupper. Det er obligatorisk at deltage i morgensamlingerne for undervisere og elever, der har undervisning umiddelbart før og/eller efter morgensamlingerne, der normalt ligger tirsdage, onsdage eller torsdage i slutningen af 2. eller 3. blok.

Studievejledning
Akademiet har 5 studievejledere. Det er Lars Frølund Kristensen, Birgitte Søndberg, Dan Olesen, Signe Marie Hedegaard og Anders Oksen. Hver vejleder er normalt tilknyttet 4-5 klasser, men alle elever, også GSK-elever, kan i træffetiden frit henvende sig til en vejleder efter eget valg. Studievejledningen har åbent alle skoledage kl. 9.15-14.10. Vejledningen holder lukket i juli måned og normalt også i skoleferierne. Studievejledningen søger at hjælpe alle elever med studiemæssige og sociale forhold, valgfag, indskoling og udslusning.

Sygemelding
Du kan først melde fraværet, når underviseren har ført dig fraværende for en lektion.
Sådan gør du:

  • Log på Lectio.
  • Du får din Lectio-forside. På den findes i sektionen Undervisning et punkt, der hedder Fravær. Klik herunder på linket Lektioner mangler fraværsårsag. Alternativt findes ovenover dit skema et link, der hedder Fraværsårsager.
  • Du skal ved at klikke på Angiv fraværsårsag ud for hver lektion angive fraværsårsag for lektionen. Det kan ikke på nuværende tidspunkt gøres smartere.

Ved længere tid sygdom (over 1 uge) kontaktes skolen pr. mail: kontoret@aarhusakademi.dk eller på telefon 8739 1680 (kontoret).

Årsnorm
På Akademiet planlægges skoleåret ud fra fagenes årsnorm, dvs. det antal klokketimer, som HF- og gymnasiebekendtgørelserne angiver for de enkelte fag. Aflysninger pga. lærerkurser mv. giver altså ikke eleverne færre timer, idet kurserne er indregnet i årsplanlægningen. Når eleverne får aflysninger, betyder det oftest blot, at timerne lægges på et senere tidspunkt.