Skolen A-Z

Aarhus Akademi 71

Herunder finder du alt du behøver at vide om Aarhus Akademi

Adresse- og navneændringer

Hvis du flytter eller får nyt telefonnummer – eller nyt navn – bedes du omgående give kontoret besked. Det er vigtigt, at vi altid kan komme i forbindelse med dig. Hvis du er under 18 år, er det ligeledes vigtigt, at vi får besked snarest muligt, hvis dine forældre får nyt telefonnummer.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du har mindst 23 timers undervisning pr. uge, kan du søge om hjælp til udgiften til offentlig transport mellem bopæl og skole. Du skal selv betale et minimumsbeløb pr. måned. Du skal søge via hjemmesiden

Ungdomskort.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 medlemmer med stemmeret samt nogle “observatører”. Skolen er repræsenteret ved 2 ansatte og 2 elever. Rektor og vicerektor er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsen fastlægger blandt andet de overordnede retningslinjer for fordelingen af midlerne på skolens budget, træffer beslutninger om større investeringer, hvilke uddannelser og fag skolen udbyder m.m.

Besøg

Det er tilladt, at elever modtager besøg på skolen, men besøgende skal altid som det første henvende sig på kontoret (lokale 109-110).

Bibliotek

Biblioteket er decentraliseret i form af fagbiblioteker, som er placeret i flere mindre lokaler. Fagbibliotekerne er aflåste, og du har adgang med din lærers tilladelse.

Bogudlån

De fleste undervisningsbøger låner du på skolen. Du har ansvaret for de lånte bøger. Du skal passe godt på dem, og du må ikke skrive i dem. Gennemse bøgerne ved udlån, så du ikke senere bliver afkrævet erstatning for en defekt bog. Du skal binde bøgerne ind, og du skal skrive navn og klasse i bogen. Du kan i Lectio se, hvilke bøger du har lånt.

Aflevering af bøger sker til medarbejderne på kontoret. Kontoret er åbent på skoledage, mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-14.00.

Hvis du melder dig ud af skolen før tid, skal bøgerne afleveres ved udmeldelse. 

Databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Århus Akademi er Bech-Bruun Advokatpartnerselskab. Se kontaktinformationer her. 

Ekskursioner og studieture

Ekskursioner og studieture afholdes i skoletiden, og det behandlede stof indgår i eksamensopgivelserne. Alle elever på et hold skal normalt deltage i en tur. Det er desværre ikke muligt at dække elevernes udgifter til turene. Du må derfor i løbet af skoletiden påregne udgifter til sådanne arrangementer. I legatbogen er der mulighed for at søge gratis om støtte til studierelaterede aktiviteter som fx studieture.

Læs om Legatbogen her

Elever med meget tvingende grunde kan anmode rektor om tilladelse til ikke at deltage i studieture.

Elevråd

Det er af stor vigtighed, at eleverne får organiseret et velfungerende elevråd.

Vigtigst er det at få valgt to repræsentanter fra hver klasse, som deltager i elevrådsmøderne.

I slutningen af august bliver der valg til elevrådet i de nye klasser – og der vil blive afholdt et kursus for og med elevrådet, så snart det nye elevråd er valgt.

Ordinære elevrådsmøder lægges rullende i skoletiden.

Ferieplan

Ferieplan for skoleåret 2023-2024

August: 14. august -> 1. skoledag
Oktober: 16. - 20. oktober -> Efterårsferie
December: 22. december - 2. januar -> Juleferie
Februar: 12. - 16. februar -> Vinterferie
Marts: 25. marts - 1. april -> Påskeferie
Maj: 9. maj -> Kr. Himmelfartsdag
Maj: 20. maj -> 2. pinsedag
Juni: 26. juni -> Sidste eksamensdag
Juni: 28. juni -> Dimission for 2. årgang

Forsikring

Akademiet har ingen muligheder for at forsikre dine private ejendele eller penge. Da det er umuligt at holde skolen under konstant opsyn, opfordrer vi dig til at tegne en forsikring og i øvrigt altid at tage værdigenstande med ind i klassen.

Pas især på ikke at efterlade værdigenstande, penge og dyrt tøj i idrætsomklædningsrum og lignende steder.

Computere til terminsprøver og eksamen skal du også selv sørge for at have forsikret.

Du skal også have en ansvarsforsikring i tilfælde af, at du beskadiger skolens eller andre elevers ejendele.

Skolen kan heller ikke forsikre dig mod ulykker på skolen. Du skal selv tegne ulykkesforsikring.

Fredagscafé

Ca. en gang om måneden frem til udgangen af april afholdes der fredagscafé. Caféen begynder som regel kl. 14.00 og slutter kl. 17.00. Der er en god stemning til cafeerne, der styres af et udvalg af elever og undervisere.

Fællestimer

I løbet af skoleåret er der et antal arrangementer af kulturel, politisk eller kunstnerisk art – normalt for hele skolen. De planlægges af Arbejdsgruppen for tværgående faglige aktiviteter og studiemiljø, så vidt muligt i overensstemmelse med elevønsker og oftest i sammenhæng med undervisningsforløb i klasserne. De annonceres ved opslag. Fællestimerne er en obligatorisk del af undervisningen, og der er derfor mødepligt til arrangementerne.

Glemte sager

Fundne genstande (nøgler, punge og lignende) indleveres til kontoret. Hvis du har mistet noget, skal du meddele det på kontoret, og vi vil forsøge at finde det, du har mistet.

Idræt

Idræt foregår i Vejlby-Risskov Centrets lokaler.

Har du idræt om morgenen, møder du i Centret, så du er omklædt og klar til at blive afkrydset for tilstedeværende kl. 8.00. Timerne slutter kl. 10.20, og du skal selv sørge for at komme op til Akademiet til timer kl. 11.00.

Har du idrætstimer om eftermiddagen slutter timerne her, så du skal ikke tilbage til Akademiet.

Inga og Svend Andersens elevfond

I forbindelse med Akademiets 50 års jubilæum i 1983 uddeltes for første gang midler fra

“Inga og Svend Andersens elevfond”, som blev oprettet af rektor Svend Andersen i 1969.

Der uddeles en portion på kr. 3.000,- kr. hvert andet år til en tidligere elev fra skolen.

Fonden modtager meget gerne bidrag fra alle med interesse for skolen.

Elevprint og computere

Man medbringer egen computer til undervisningen hver dag og der er mulighed for at printe trådløst i elevarbejdsområdet i lokale 313.

IT-ordensregler for anvendelse af Akademiets computere og netværk

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Al anden brug – herunder kommerciel – må ikke finde sted.

Du skal overholde god etik på internettet. Du må fx. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren, såvel som skolens studie- og ordensregler også omfatter digital adfærd.

Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt.

Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk.

Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager (udtalelser, kopiering m.m.).

Undgå unødig udskrivning – vær både økonomisk og økologisk.

Kantinen

Kantinen virker efter cafeteria-princippet. Der bages hver dag friskt brød, og der tilbydes både kolde og lune retter til priser, som vi holder så lave som muligt.

Der er selvafrydning. Service må ikke fjernes fra kantinen eller bringes med ud i undervisningslokalerne. Flasker fra automaterne skal afleveres i kantinen efter brug.

Kantinen fungerer som en elev- og personaleforening, og eleverne har to repræsentanter i bestyrelsen. Klasserne rydder på skift op i kantinen efter den store pause.

Kontoret

Har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag 8-14. Der er lukket i juli og normalt også i skoleferier.

Lectio og Teams

Du kan få adgang til vores studieadministrative system Lectio og skolens samarbejds- og læringsplatform Teams via skolens hjemmeside. Vi forventer, at du holder dig orienteret om eventuelle skemaændringer og beskeder hver dag i Lectio og i Teams.

I Lectio kan du også følge med i dine forsømmelser, karakterer, studieplan og undervisningsbeskrivelse for de enkelte fag. I Teams kan elever og lærere kommunikere og samarbejde, og undervisningsmaterialer lægges også ud her.

Ledelsen

På Århus Akademi består ledelsen af: rektor Mette Jespersen, vicerektor Tine Ørum Secher samt de pædagogiske ledere Tine Berg og Nicolai Løvenholt. Ledelsen træffes normalt på kontoret alle skoledage.

Mikrobølgeovne

Til fri afbenyttelse – findes i kantineområdet.

Protokol

Underviseren fører protokol i starten af hver blok og registrerer alle opgaver, der afleveres, i Lectio.

Ringetider

Undervisningen tilrettelægges i blokke á 75 minutter.

 

blok nr. 1 08.00 – 09.15

blok nr. 2 09.30 – 10.45

blok nr. 3 11.00 – 12.15

blok nr. 4 12.45 – 14.00

blok nr. 5 14.10 – 15.25

blok nr. 6 15.35 – 16.50

Samarbejdsstrukturen

Akademiet har en udvalgsstruktur, hvor visse arbejdsopgaver er uddelegeret til såkaldte hovedudvalg bestående af ledelse, personale og elever.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Er du over 18 år, har du ret til SU. Du skal være opmærksom på, at du først kan få SU i kvartalet efter, at du er fyldt 18. SU-reglerne findes på SU’s hjemmeside. Det er også her, at du skal søge SU via et selvbetjeningssystem.

Læs mere om SU her

Skolesamlinger

Der holdes skolesamling i salen ca. 1 gang om måneden.. Der er her lejlighed til at give korte meddelelser til alle elever og undervisere, og der er ofte underholdning ved enkelte klasser eller elevgrupper. Det er obligatorisk at deltage i morgensamlingerne for undervisere og elever, der har undervisning umiddelbart før og/eller efter morgensamlingerne, der normalt ligger tirsdage, onsdage eller torsdage i slutningen af 2. eller 3. blok.

Studie- og ordensregler

Studievejledning

Akademiet har 5 studievejledere. Det er Lars Frølund Kristensen, Birgitte Søndberg, Dan Olesen, Signe Marie Hedegaard og Anders Oksen. Hver vejleder er normalt tilknyttet 4-5 klasser, men alle elever, også GSK-elever, kan i træffetiden frit henvende sig til en vejleder efter eget valg. Studievejledningen søger at hjælpe alle elever med studiemæssige og sociale forhold, valgfag, indskoling og udslusning.

Træffetid: Studievejledningen har som udgangspunkt åbent alle skoledage kl. 9.30-14.10. Der er begrænset åbningstid (kl. 9.00-12.00) og færre studievejledere til rådighed i eksamensperioder. Vejledningen holder lukket i juli måned og normalt også i skoleferierne. 

Sygemelding

Du kan først melde fraværet, når underviseren har ført dig fraværende for en lektion.

Sådan gør du:

  • Log på Lectio.
  • Du får din Lectio-forside. På den findes i sektionen Undervisning et punkt, der hedder Fravær. Klik herunder på linket Lektioner mangler fraværsårsag. Alternativt findes ovenover dit skema et link, der hedder Fraværsårsager.
  • Du skal ved at klikke på Angiv fraværsårsag ud for hver lektion angive fraværsårsag for lektionen. Det kan ikke på nuværende tidspunkt gøres smartere.

Ved længere tid sygdom (over 1 uge) kontaktes skolen pr. mail: kontoret@aarhusakademi.dk eller på telefon 8739 1680 (kontoret).

Årsnorm

På Akademiet planlægges skoleåret ud fra fagenes årsnorm, dvs. det antal klokketimer, som HF- og gymnasiebekendtgørelserne angiver for de enkelte fag. Aflysninger pga. lærerkurser mv. giver altså ikke eleverne færre timer, idet kurserne er indregnet i årsplanlægningen. Når eleverne får aflysninger, betyder det oftest blot, at timerne lægges på et senere tidspunkt.

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning