Aarhus Akademi 71

Om os

Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har siden grundlæggelsen i 1933 været præget af stor mangfoldighed i elevgruppen.

HF 2
Aarhus Akademi 44
Aarhus Akademi 40
Aarhus Akademi 09

Lærerne på Århus Akademi

Aarhus Akademi Portræt 02 V4

"Lærerne på skolen er rigtig gode. De er flinke og gode til at møde eleverne på deres niveau. De er gode til at acceptere at elever kommer på meget forskellige niveauer, aldre og med forskellige forudsætninger for at lære."

Astrid, HF elev

Der går i alt ca. 550 elever på skolen

Vi er en af Danmarks største 2-årige HF-skoler, og vi brænder for at være de fremmeste i Danmark til hele tiden at forbedre HF-uddannelsen. Hos os er HF den centrale uddannelse, og det tror vi at vores elever kan mærke. Vi er også et af blot seks steder i Danmark hvor man kan tage en STX på 2 år. Det var denne 2-årige STX-uddannelse som Akademiet startede med i 1933, og den er derfor helt afgørende for vores DNA.

Som vores tredje uddannelse har vi gymnasial supplering, hvor du efter endt studentereksamen kan få de fag og niveauer du eventuelt mangler for at komme på de videregående uddannelser.

Vi tilbyder også supplerende overbygningsforløb til HF, således at din HF-eksamen kan give adgang til lange videregående uddannelser, fx Universitetet. 

På Akademiet har vi defineret et værdigrundlag og fire styrker som vi arbejder ud fra.

Se dem her

Læs mere om skolens miljø her

God studiestart

I starten af skoleåret afholdes forskellige arrangementer, der skal være med til at skabe et trygt og fastholdende fællesskab i klasserne.

Frem til efterårsferien på 1.år dannes der skiftende makkerskaber, så man altid har en “buddy”. På den måde får alle elever et tilhørssted, og ingen er udenfor. I makkerskaberne og studiegrupper hjælper man hinanden, hvis nogen er meget væk eller får problemer.

Anerkendende omgangstone og god klasserumskultur

Den modne elevgruppe støtter ønsket om en gensidig anerkendende omgangstone på skolen, hvor elev og lærer mødes i en faglig dialog vedrørende faglige problemstillinger og i gensidig respektfuld samtale i øvrigt.

Til hver klasse er tilknyttet et lærerteam bestående af to af klassens lærere. Lærerteamet sørger bl.a. for et godt introduktionsforløb, for samarbejde mellem klassens lærere og for opfølgning på opståede problemer i klassen.

Hvis klassens lærerteam oplever dårlig stemning, afholder de en klassens time om klasserumskultur, hvor man får eventuelle problemer på bordet og aftaler, hvordan man fremadrettet gerne vil omgås hinanden.

Sociale arrangementer

Skolen danner rammer om forskellige sociale arrangementer i form af månedlige fredagscaféer, fester hen over året samt en række fællestimearrangementer med kulturelt, historisk, debatskabende eller underholdende indhold. Skolen deltager ligeledes i konkurrencer med andre skoler i form af MGP, skolefodbold, skolehåndbold m.m. der er en hel række af frivillige aktiviteter hen over året, der skal ryste eleverne sammen på tværs af klasser

Studieture

Studieforløbet indledes med en dagstur til en hytte i Aarhus-området. Som led i den faglige undervisning arrangeres der i foråret på første årgang og i efteråret på anden årgang en studietur med overnatning.

Indflydelse og elevdemokrati

Eleverne har mulighed for at få indflydelse på beslutninger og hverdagen på skolen. Alle klasser vælger repræsentanter til elevrådet, der debatterer, planlægger og gennemfører forskellige arrangementer. Ca. hver 3. uge afholdes i et frikvarter skolesamling i salen for skolens elever og lærere. Skolesamlinger styres af elever, der planlægger dagsordenen med informative og underholdende indslag. Eleverne har faste repræsentanter i alle skolens hovedudvalg. Muligheden for indflydelse har en inkluderende effekt, der støtter motivation og fællesskabsfølelsen.

Sund og billig morgenmad

Som et særligt tiltag har skolen etableret en morgenmadsordning, hvor elever og lærere frem til kl. 7.50 kan købe et varieret sammensat morgenmåltid for blot 10 kroner. Baggrunden for morgenmadsordningen var bevidstheden om den forholdsvis store gruppe, der ikke spiste morgenmad og dermed mødte uoplagte til undervisningen. Ordningen har samtidig positiv indflydelse på fremmøde og fællesskabsfølelse, når morgenmaden indtages.

Optagelse og overgange

Århus Akademi samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med overgang til og optagelse på HF og toårig STX og på samme vis med Studievalg Østjylland i forhold til overgang til de videregående uddannelser.

Brobygning

Som led i UU’s tilbud til elever i folkeskolers, efterskolers og privatskolers afgangsklasser afvikler Århus Akademi hvert år i efterårssemestret brobygningsforløb for 10. klasse elever fra Aarhus og opland og om foråret forløb for 8.klasser. Forløbene er tilrettelagt som enten to-dages eller tre-dages forløb, hvor der gennemføres undervisning i en række af de centrale fag. Målet med brobygningsforløbet er, at eleverne skal opleve et realistisk undervisningsforløb, der afspejler de faktiske former og indhold på HF- og STX-uddannelsen.

Informationsaften

Hvert år i januar inviterer skolen kommende elever med forældre til Informationsaften og Åbent Hus, hvor der er mulighed for at høre om de to gymnasiale uddannelser skolen udbyder. Man vil desuden møde faglærere, der kan fortælle om de enkelte fag, og elever vil svare på spørgsmål om skolehverdagen. Der er dermed mulighed for at danne sig et realistisk indtryk af skolen, før man søger ind på en uddannelse.

Optagelse

Søger man optagelse på Århus Akademi, mens man går i folkeskole, varetages optagelsen af UU, der vurderer den enkeltes uddannelsesparathed, og om optagelseskravene er opfyldt.

Øvrige ansøgere søger selv optagelse via udfyldelse og indsendelse af skolens ansøgningsskema. Efterfølgende bliver man indkaldt til en optagelsessamtale med en studievejleder, der ud fra en helhedsvurdering anbefaler optagelse (evt. betinget af gennemførelse af anden undervisning) eller anviser andre veje og muligheder.

For at styrke gennemførelsesmuligheden for vores elever lægges der i forbindelse med optagelsen stor vægt på faglige færdigheder svarende til folkeskolens afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik samt afsluttet afgangseksamen i øvrige fag.

Studievalg

Skolen har et tæt samarbejde med Studievalg Østjylland for at styrke elevernes motivation og uddannelsesplaner. Studievalg Østjylland har månedlig træffetid på skolen og gennemfører kollektiv vejledning i klasserne vedrørende de videregående uddannelsesmuligheder og ansøgnings-procedurer. Skolens elever har mulighed for at komme 2-3 dage i studiepraktik på en videregående uddannelse, og de kan desuden deltage i Uddannelse Uden Grænsers Karrierevalg.

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning