Antal prøver

HF

HF 1. år:

Skriftlig eksamen

– matematik C (ikke hvis du har valgt Matematik A)

– skriftlige årsprøver i dansk og engelsk, der ikke tæller med på det endelige HF-bevis

Mundtlig eksamen

– matematik C (ikke hvis du har valgt Matematik A)

– nf (flerfaglig prøve)

– et af fagene biologi C, geografi C eller kemi C, der bliver udtrukket til en særfaglig prøve

HF 2. år:

Skriftlig eksamen

– Dansk A

– Engelsk B

– Evt. Matematik B eller A, hvis faget er taget i en fagpakke eller som valgfag

Mundtlig eksamen

– Dansk

– Engelsk

– Fagpakke B-fag

– Evt Fagpakke C-fag (hvis ikke afsluttet til jul)

– Valgfag B

– Evt. yderligere valgfag, hvis udvidet fagpakke

STX

STX 1. år:

1a: kemi C, fysik C, Tysk B – mulighed for udtræk til eksamen

1x: samfundsfag C, Fysik B, Tysk B – mulighed for udtræk til eksamen

Årsprøver i DHO, engelsk, dansk (1.a) og matematik

STX 2. år:

Skriftlig eksamen

– Dansk A

– Engelsk B eller A

– Matematik B eller A, Fysik A, Tysk A, Fransk A, Spansk A – hvis dette fag er fulgt

Mundtlig eksamen

– AT

– Fag, der er fulgt på 2.år

Alle elever skal op i AT, og der er udtræk til de skriftlige og mundtlige eksamener, så eleverne aflægger 8 eksamener i alt på de 2 år

Elever, der ikke er indstillet til eksamen med årskarakter, skal til eksamen i alle fag i den pågældende eksamenstermin.

Eksaminationsgrundlag

Grundlaget for mundtlig eksamen og det der eksamineres i fremgår af undervisningsbeskrivelsen for det enkelte hold. Undervisningsbeskrivelsen

Findes i Lectio her

Aflevering af nedenstående opgaver/projekter er en forudsætning for at gå til eksamen i det pågældende fag

Se vores opgaver/projekter her

Øvrige regler vedrørende eksamen

Sygdom og udeblivelse

Hvis du bliver syg: ring til skolen til 87 39 16 80 omgående – og helst inden prøven begynder.

Du kan komme til sygeeksamen i august, hvis vi får en lægeerklæring inden 1 uge.

Til mundtlig eksamen kan vi muligvis skabe mulighed for, at du kan komme til sygeeksamen senere i eksamensperioden.

Udeblivelse fra eksamen giver ikke ret til sygeeksamen.

Anvendelse af hjælpemidler

Du må ikke kommunikere med omverdenen eller søge informationer på internettet. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Internettet må kun benyttes ved aflevering og til at tilgå materiale fra undervisningen, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen for dit hold, og som har en karakter, som gør, at det ikke kan opbevares lokalt. Du må gerne tilgå Gyldendals Røde Ordbøger og Ordnet.dk via internettet. OneNote må kun tilgås offline, så husk at synkronisere, så du har tilgang til alle materialer inden og under eksamen.

Skriftlige delprøver uden hjælpemidler besvares i hånden, og du må kun anvende hjælpemidler og papir, der udleveres af skolen.

Opgaver til delprøven med hjælpemidler i skriftlig matematik B og A forudsætter, at du selv medbringer et CAS-værktøj, der kan udføre symbolmanipulation.

Hvornår er en prøve begyndt?

Det fremgår af den almene eksamensbekendtgørelse §16, hvornår en prøve er begyndt:

Læs om bekendtgørelsen her

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Når en prøve er begyndt, og eksaminanden ikke er blevet syg under forberedelsen, skal der gives en karakter.

Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive fremgår af den almene eksamensbekendtgørelse

Fremgår af den almene eksamensbekendtgørelse §17

læs mere bekendtgørelsen her

 • 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.

Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.

Stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår

Fremgår af den almene eksamensbekendtgørelse §19

Læs mere om bekendtgørelsen her

 • 19. Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Eleverne får en besked i Lectio om en frist for at ansøge læse- eller studievejleder om de særlige prøvevilkår, oftest i februar måned.

Konsekvenser af snyd eller af at medvirke til snyd

Fremgår af eksamensbekendtgørelsen

Læs om bekendtgørelsen her

 • 7 Stk. 2 og 5:

I forbindelse med alle skriftlige prøver anvender skolen Exam Cookie til at monitorere data på eksaminandens computer under prøven.

Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen.

Klageprocedure og klagefrister i forbindelse med prøver og eksamen

Fremgår af den almene eksamensbekendtgørelse kap. 10

Læs om bekendtgørelsen her

Klage over prøver

 • 47. Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.

 • 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.

 • 49. Institutionen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.
 • 50. Skal sagen fremmes, jf. § 49, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Institutionen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

 • 51. På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer institutionen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på:

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen.

Stk. 2. Institutionen kan kun træffe afgørelse om tilbud om ombedømmelse eller tilbud om omprøve, når der foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler.

Stk. 3. Afgørelsen skal meddeles klager hurtigst muligt og ved vinterterminen senest 2 måneder og ved sommerterminen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Kan klagen ikke behandles inden for denne frist, skal institutionen hurtigst muligt underrette klager herom med angivelse af begrundelsen herfor og oplysning om, hvornår klagen forventes færdigbehandlet. Afgørelsen meddeles klageren med en orientering om, at en omprøve eller en ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, jf. § 53, stk. 5. Institutionen orienterer eventuelle andre berørte eksaminander og orienterer bedømmerne om afgørelsen.

 • 52. Det er alene eksaminanden, der kan acceptere tilbud om ombedømmelse eller omprøve, jf. § 51, stk. 1, nr. 1 og 2. Accept af tilbud om ombedømmelse eller omprøve skal indgives til institutionen senest 2 uger efter tilbuddets meddelelse. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt.

Stk. 2. Hvis bevis er udstedt, jf. § 34, skal institutionen inddrage beviset, indtil bedømmelsen foreligger, og eventuelt udstede et nyt bevis.

 • 53. Institutionen udpeger nye bedømmere til ombedømmelsen eller omprøven. Antallet af bedømmere skal være det samme som ved den prøve, der er blevet påklaget. Ved flerfaglige prøver, hvor der har været mere end én eksaminator, jf. § 30, stk. 3, kan institutionen beslutte, om der er behov for mere end to nye bedømmere. Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udpeget censor ved den oprindelige prøve, udpeger institutionen efter styrelsens retningslinjer, jf. § 5, nye bedømmere.

Stk. 2. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de faglige udtalelser fra de oprindelige bedømmere, klagers bemærkninger hertil og institutionens henholdsvis styrelsens afgørelse.

Stk. 3. Bedømmerne ved ombedømmelsen træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor. Bedømmernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 4. Karakterfastsættelsen ved ombedømmelsen samt begrundelsen herfor meddeles institutionen af bedømmerne. Afgørelsen skal meddeles institutionen snarest muligt og senest en måned efter modtagelsen af sagen. I beregning af fristen indgår juli måned ikke. Institutionen giver straks klager meddelelse om afgørelsen og begrundelsen herfor med orientering om klageadgangen, jf. § 54.

Stk. 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.

 • 54. Bedømmernes afgørelse, jf. § 53, stk. 3, kan indbringes for institutionen senest to uger efter afgørelsens meddelelse. Klagen indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende afgørelse.

Stk. 2. Institutionen træffer i henhold til reglerne i § 49 afgørelse om, hvorvidt sagen skal afvises som åbenbar grundløs, eller beslutning om, at sagen skal fremmes. Hvis sagen skal fremmes, skal det ske efter reglerne i §§ 50-53, stk. 1 og 2.

Klage over institutionens afgørelse

 • 55. Institutionens afgørelser i forbindelse med prøveaflæggelse, herunder afgørelser truffet i henhold til § 45, § 49, § 51, stk. 1, og § 54, stk. 2, afgørelser om adgang og tilmelding til prøve, jf. § 7, stk. 3, afgørelser om udelukkelse fra prøven, jf. § 17, stk. 2 og 3, afgørelser om særlige prøvevilkår, jf. § 19, afgørelser om bortvisning fra prøven, jf. § 20, stk. 1-3, om afvisning af en klage, skal følge forvaltningslovens regler.

Stk. 2. Klage over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet i henhold til stk. 1 kan af eksaminanden eller forældremyndighedens indehaver inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.

Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til institutionen, der videresender klagen til styrelsen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal institutionen give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til styrelsen.

Stk. 4. Klage over afgørelser i henhold til stk. 1, jf. stk. 2, har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

Stk. 5. Styrelsens afgørelse kan gå ud på:

1) at institutionen skal give klager tilbud om ombedømmelse,

2) at institutionen skal give klager tilbud om omprøve,

3) at klageren ikke får medhold, eller

4) at klagen afvises.

Stk. 6. Når klagen vedrører retlige spørgsmål i forbindelse med prøveaflæggelsen, orienterer institutionen bedømmerne, herunder eventuelle ombedømmere, om styrelsens afgørelse.

Exam Cookie

Skolen anvender Exam Cookie ifm. skriftlige prøver (terminsprøver, årsprøver og eksamen), for at leve op til skolens pligt om at føre tilsyn med prøver jf. §5 stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen. 
 
Exam Cookie er et program, som monitorerer det, som foregår på elevens computer under prøveaflæggelsen for at sikre, at eksamen aflægges efter de gældende regler og uden brug af ikke-tilladte hjælpemidler. 

Via linket herunder kan du finde relevante oplysninger om programmets funktioner, men også oplysninger om hvilke data der indsamles, til hvilket formål, hvem som har adgang til dem og hvem som er dataansvarlig og databehandler. Al indsamlet data slettes automatisk 60 dage efter prøveaflæggelse og alle elever kan selv tilgå den indsamlede data jf. vejledningen i dokumentet.  

Alle elever vil blive instrueret i anvendelsen af programmet inden prøveaflæggelsen for at sikre en tryg anvendelse og for at sikre programmet kun registrerer relevante oplysninger fra og om prøveaflæggelsen, fx at man ikke skal åbne personfølsomme dokumenter eller beskeder under prøven. 

Programmet afinstallerer sig selv efter hver prøve og kan ikke monitorere aktivitet på computeren hverken før eller efter prøveaflæggelsen.  

Vi ønsker at alle en god og tryg eksamen. 

Exam Cookie information