Aarhus Akademi 82

Studie- og ordensregler

1. Formål og gyldighedsområde

1.1

Studie- og ordensreglerne på Århus Akademi har som formål at støtte et trygt og studiefremmende undervisnings- og læringsmiljø på skolen, hvor vi respekterer og hjælper hinanden til at blive så dygtige som muligt jf. skolens værdigrundlag.

Studie- og ordensreglerne gælder for alle Århus Akademis elever i skoletiden på skolens område – og uden for skoletiden og skolens område, når undervisningen er forlagt (ekskursioner o.l.). Desuden gælder reglerne for elevernes samvær i fritiden, såfremt adfærden (fysisk eller digitalt) påvirker læringsmiljøet på skolen.

Reglerne er udformet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser, BEK nr 1077 af 23/09/2017 og gymnasieloven, LOV nr 1716 af 27/12/2016.

Eleverne orienteres om reglerne og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Dette sker mundtligt i introforløbet og herudover skriftligt på skolens hjemmeside.

Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne.

2. Regler for orden og samvær på Århus Akademi

2.1. Oprydning

Som elev skal man rydde op efter sig selv både indenfor og udenfor, hvilket bl.a. indbefatter, at man lægger eget affald i affaldskurvene og tjekker, at man efterlader et lokale pænt og opryddet. Fra kl. 14 og fremad skal eleverne stole op i alle klasselokaler efter hvert modul.

Oprydning og let rengøring i kantinen (sal og forhal) efter spisefrikvarteret går på tur mellem klasserne.

2.2 Spisning

Spisning skal som hovedregel foregå i kantineområdet, og man må ikke spise i undervisningen, med mindre læreren har givet en særlig tilladelse hertil. Man må aldrig medbringe mad og drikkevarer i laboratorier og billedkunstlokalet og ikke spise i elevloungen på 2. sal.

2.3 Skolens bygninger, inventar og andres ejendele

Skolens bygninger og inventar skal behandles med omtanke og respekt og må kun benyttes efter hensigten. Man har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler for erstatning. Det betyder, at man har erstatningspligt, hvis man mister/beskadiger/ødelægger noget af skolens ejendom (fx lånte bøger) eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte.

2.4 Lån af undervisningsmidler

Bøger og andre undervisningsmidler stilles til rådighed på lånebasis på flg. vilkår:

– alle lån af undervisningsmidler registreres via elevens studiekort med kode

– låneren skal skrive navn på en label foran i bogen

– der må derudover ikke skrives i lånte bøger

– alle lånte bøger/undervisningsmidler skal afleveres, når skolens administration beder om det

– ikke afleverede bøger/undervisningsmidler og ødelagte bøger/undervisningsmidler skal betales

af låneren til priser, som skolen fastsætter på grundlag af nyprisen

– har man ikke afleveret lånte bøger/undervisningsmidler efter rykkere, sendes sagen til inkasso.

2.5 Adgang til skolen

Skolen er åben på skoledage kl. 7.00 – 17.00.

Kun personer med retmæssigt ærinde på skolen må befinde sig på skolens område og anvende skolens faciliteter. Man må som elev ikke medvirke til, at personer, der ikke har et retmæssigt ærinde på skolen, får adgang til skolens område, fx ved fester. Enhver, der befinder sig på skolens område, skal følge lærernes og det øvrige personales anvisninger.

2.6 Påklædning

I skoletiden skal eleverne være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj- og sko i idrætstimerne og bære kitler og sikkerhedsbriller efter lærerens anvisning i kemi. I skoletiden (herunder eksamen) er det ikke tilladt at gå med tildækket ansigt.

I tvivlstilfælde afgør rektor konkret, om en påklædning kan accepteres.

2.7 Religionsudøvelse

Udøvelse af religion hører privatlivet til og foregår i institutioner, der er beregnet dertil. Der må således ikke udøves religiøse ritualer, religiøs forkyndelse eller lignende på skolen.

På skolen studeres religion og religiøse udøvere fagligt og konfessionsfrit i faget religion. Der anlægges både en faglig udefra-synsvinkel og en faglig indefra-synvinkel på studiet af religion. Som et led i disse studier kan der forekomme besøg på religiøse steder og besøg af religiøse udøvere på skolen som repræsentanter for et bestemt livssyn.

2.8 Sprog

I undervisningen tales kun det sprog, der undervises på, eller det sprog, der undervises i. Uden for undervisningen udvises der respekt for andre, som er i nærheden, ved kun at tale et sprog, som alle forstår.

2.9 Færdsel

Man skal udvise hensynsfuld kørsel i området omkring skolen, så alle kan færdes trygt. Man er som passager også ansvarlig, hvis føreren af køretøjet foretager hensynsløs kørsel.

2.10 Rygning

På Århus Akademi følges lov om røgfrie miljøer. Dette betyder, at det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Dette gælder også for sociale aktiviteter arrangeret af Århus Akademi

2.11 Rusmidler

Man må ikke medbringe, indtage eller distribuere alkohol eller andre rusmidler på skolens område i skoletiden eller møde påvirket af rusmidler til undervisningen, på ekskursioner eller til andre arrangementer uden for skolen. Man skal på opfordring frivilligt lade sig teste for besiddelse af eller indtagelse af rusmidler. Man kan nægtes adgang til skolens fester, hvis vagterne vurderer, at man møder for påvirket op. Se i øvrigt skolens rusmiddelpolitik.

2.12 Digital adfærd i undervisningen

Computeren er et vigtigt arbejdsredskab på gymnasiet. I undervisningen på Århus Akademi skal alle elever medbringe egen funktionsdygtig bærbar computer. Computeren og andre elektroniske devices anvendes til fagrelevante formål efter lærerens anvisning.

Koncentration og fagligt fællesskab er vigtige forudsætninger for god undervisning. Derfor skal alle aflevere mobilen ved starten af hvert modul. Mobilen skal være på lydløs og placeres i aflåst skab frem til afslutningen på modulet.

Som elev skal man kende, acceptere og overholde skolens brugerpolitik vedr. IT. Det betyder bl.a., at man skal overholde, at brugernavne og passwords er strengt personlige og ikke må gives eller udlånes til andre.

2.13 Fotografering og videooptagelser

Det er kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser på skolens område eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område til internt brug på skolen efter lærerens anvisninger. Udspredelse/deling af sådanne optagelser på nettet eller på anden vis kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Århus Akademi er videoovervåget via kameraer langs husets mure og indgange. Overvågningen anvendes aktivt ved begrundet mistanke om overtrædelse af studie- og ordensreglerne eller gældende lovgivning.

2.14 Omgangsform

Alle elever skal omgås andre elever og skolens personale og gæster respektfuldt. Mobning tolereres ikke. Mobning forstås som over tid at udsætte et andet menneske for krænkende og nedværdigende behandling fysisk, psykisk, socialt, verbalt eller digitalt. Vi ser meget alvorligt på mobning jf. skolens antimobbestrategi – også mobning, der foregår digitalt og i elevernes fritid.

Skolens antimobbestrategi finder du her

2.15 Vold eller anden kriminalitet

Hvis en elev udøver vold eller trusler (i eller uden for skolen) eller anden grov kriminalitet, vil eleven umiddelbart blive bortvist. Herefter vil eleven blive indkaldt til samtale og normalt blive varslet udmeldt af skolen. Ligeledes vil elever der begår tyveri på skolen umiddelbart blive bortvist og herefter blive indkaldt til en samtale og normalt blive varslet udmeldt af skolen. Det samme gælder elever, der er i besiddelse af, handler med eller indtager stoffer på skolens område. Det er i hvert enkelt tilfælde ledelsen, der tager en helhedsvurdering af den konkrete sanktion. I alle tilfælde tager ledelsen stilling til, om skolen politianmelder eleven.

3. Studieregler

3.1 Mødepligt og skoledagen

Som elev har man mødepligt til den undervisning og de aktiviteter, der fremgår af det studieadministrative system. Møde- og deltagelsespligten gælder også ekskursioner, fællestimer, termins- og årsprøver, introforløb, virtuel undervisning og andre aktiviteter, som man indkaldes til af skolen, fx skolesamlinger, studievejledning, læsevejledning, evalueringssamtaler og samtaler med ledelsen.

Skoledagen ligger normalt mellem 8.00 og 16.50, hvorfor man ikke kan påregne at have erhvervsarbejde eller fritidsaktiviteter i dette tidsrum.

3.2 Aktivitetspligt

Det er et krav, at eleverne er forberedte til timerne og deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen for dermed at bidrage positivt til det fælles læringsmiljø. Eleverne skal endvidere bidrage til ro og koncentration i forbindelse med undervisningen.

3.3 Skriftligt arbejde

Skriftlig arbejde er en væsentlig del af den samlede uddannelse. For at få et tilstrækkeligt læringsudbytte er det derfor vigtigt at aflevere skriftlige opgaver.

Man har som elev pligt til selvstændigt at besvare alle stillede skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal kunne godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes, at det skal kunne ses, at man har gjort en indsats for at løse opgaven. Der er faglig hjælp at hente i skolens studiecafé til de skriftlige opgaver.

Manglende afleveringer vil blive behandlet på samme måde som manglende fremmøde til undervisningen.

3.4 Ekskursioner

Det er en væsentlig del af skolens profil og faglighed, at man deltager i ekskursioner, hvorfor det ikke er muligt med fritagelse. Deltager man ikke, tæller det som fravær.

På ud-af-huset aktiviteter er eleverne skolens ambassadører, og derfor kræver skolen, at man her udviser særlig positiv og hensynsfuld adfærd.

Til ekskursioner med overnatning er der udformet særlige regler, som man på forhånd skriftligt skal tilslutte sig.

Før en ekskursion har man pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold af helbredsmæssig art.

3.5 Brugerbetaling

Skolen yder tilskud, men eleverne har også en egenbetaling til ekskursioner og undervisningsmidler. Betaling for disse aktiviteter (undtagen forplejning på turene) betales ved skolestart.

Regler for tilbagebetaling, hvis eleven alligevel ikke starter eller gennemfører uddannelsen på de 2 år, fremgår af skolens hjemmeside, https://aarhusakademi.dk/kommende-elever/deltagerbetaling/.

Betalingen er en betingelse, for at man kan gå på skolen.

3.6 Orienteringspligt

Eleverne har pligt til dagligt at holde sig orienteret om alle skoleaktiviteter og om meddelelser fra skolen i det studieadministrative system og eboks.

Eleven har pligt til at melde sygdom og andet fravær til skolen. Det sker normalt via Lectio, hvor man skal angive årsagen til fraværet straks efter fraværet.

Eleven skal hurtigst muligt give skolens administration besked ved adresse- eller telefonændringer, særligt i eksamensperioden hvor skolen med 1 dags varsel kan give besked om ændring af elevens mødetidspunkt den efterfølgende eksamensdag.

I forbindelse med eksamen og terminsprøver har man som elev pligt til:

– at følge instruktioner i Lectio vedrørende mødetid.

– at deltage i vejledernes og ledelsens eksamensorienteringer.

– at sætte sig ind i reglerne for eksamen, hjælpemidler mv.

3.7 Ferie

Ferier kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan på skolens hjemmeside. Holder man ferie uden for disse perioder, skal man inden ferien bede om en samtale med skolens ledelse, der vil oplyse om konsekvenserne heraf.

3.8 Plagiat og snyd i forbindelse med skriftlige opgaver

For at få det fulde udbytte at de skriftlige opgaver, er det afgørende, at eleven selv har skrevet opgaverne. I det skriftlige arbejde vil man ofte bearbejde en række andre tekster. Det er vigtigt, at man er bevidst om forskellen på at være inspireret af en kilde og at plagiere. På hjemmesiden har vi en vejledning i dette.

Som elev skal man undlade at plagiere eller medvirke til, at andre plagierer. Det opfattes som plagiat, hvis man helt eller delvist skriver af (fra andres opgaver, fra nettet etc.) uden at angive kilder, eller hvis man afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Det opfattes som snyd, hvis man lader en anden skrive en opgave, og opgaven afleveres i eget navn.

Vi foretager stikprøvekontroller af afleveringer for plagiat. Plagiat og snyd vil medføre sanktioner, i sidste instans vil det kunne medføre udmeldelse fra skolen.

Elever, der udlåner sit skriftlige arbejde til andre og dermed medvirker eller tilskynder til plagiat, vil også kunne modtage tilrettevisninger og sanktioner.

Plagiat og snyd i forbindelse med skriftlig eksamen, herunder brug af ikke-tilladte hjælpemidler, vil føre til bortvisning fra eksamen eller tildeling af karakteren -3. Bortvisning betyder, at eleven tidligst kan gå til eksamen i det pågældende fag i den følgende eksamenstermin. I den konkrete situation tages der stilling til, om dette har betydning for det samlede uddannelsesforløb.

3.9 Fravær

Elevernes tilstedeværelse registreres i hver blok. Det sker normalt ved navneopråb i begyndelsen af blokken. Er man ikke til stede, når man råbes op, registreres man som fraværende. Elever, der uden særlig tilladelse, forlader timen eller det igangværende arbejde, registreres også fraværende. Skolen graduerer ikke tilstedeværelsen, men opererer kun med 0% eller 100% tilstedeværelse.

Behandling eller besøg hos læge, tandlæge mv. planlægges så vidt muligt uden for undervisningen og vil også blive registreret som fravær ligesom køretimer og køreprøve.

Deltagelse i godkendte skoleaktiviteter som fx elevrådsmøder eller i borgerligt ombud (retsmøder) og Forsvarets Dag registreres som godkendt fravær ved aflevering af dokumentation. Har man været fraværende, har man pligt til at orientere sig i det stof, der blev gennemgået.

Fraværsregistreringerne er tilgængelige i Lectio, og eleverne har her mulighed for selv at følge med i registreringerne.

Skolen følger løbende op på studieaktiviteten. Ved utilfredsstillende studieaktivitet vil eleven modtage sanktioner. Der laves en plan for, hvordan der skal rettes op på studieaktiviteten. Hvis denne plan ikke følges, vil yderligere sanktioner blive relevante. Vi vurderer samtidig, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at iværksætte støttende foranstaltninger. På hjemmesiden findes en oversigt over skolens muligheder for elevstøtte.

Ved fortsat manglende studieaktivitet vil udmeldelse blive en konsekvens.

3.10 Sygdom

Ved sygdom i mere end en uge kontaktes skolen via mail eller telefon. Ved længerevarende sygdom (normalt med hospitalsindlæggelse) tilbyder skolen at hjælpe med faglig støtte, når det i praksis kan lade sig gøre. Det sker efter aftale mellem eleven og skolen. Hvis sygefraværet er så omfattende, at ledelsen skønner, at man ikke kan gennemføre uddannelsen, udmeldes man af skolen. Dette sker ikke uden forudgående varsel, og herefter har man mulighed for at udtale sig.

Lægeerklæring vil kunne afkræves i forbindelse med længerevarende eller kronisk sygdom, hvis man ønsker og får lov til at fortsætte på skolen.

Hvis en elev bliver syg på en eksamensdag, skal skolen hurtigst muligt have besked. Man skal kontakte egen læge, således at lægen kan attestere, at man pga. sygdom ikke kan deltage i den pågældende eksamen (ved terminsprøver og årsprøver er erklæringen ikke nødvendig). Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes man en sygeeksamen, der så vidt muligt lægges i samme eksamenstermin i tilknytning til den ordinære eksamen og ellers i sygeeksamensterminen, der i forbindelse med sommereksamen ligger i august. Eleven skal altid selv afholde udgiften til en lægeerklæring.

3.11 Dispensation for studieaktivitetskravet

Elever kan tildeles dispensation for reglerne om studieaktivitet i afgrænsede perioder, når der foreligger en lægefaglig dokumentation af sygdom.

3.12 Oprykning til 2. årgang

En elev har krav på oprykning til 2. år, når eleven har mindst karakteren 2.0 i gennemsnit af de prøver, som afsluttes det første år på Århus Akademi. Eventuelle meritkarakterer medregnes ikke. På STX medregnes endvidere standpunkts- og årsprøvekaraktererne. Det er en betingelse for oprykning, at skriftlige opgaver er afleveret.

En elev nægtes oprykning, hvis karaktergennemsnittet er mindre end 2.0, og skolen vurderer, at eleven ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af det første år.

Elever, der har under 2 i gennemsnit, indkaldes til et møde senest 3 hverdage efter dimissionen.

En elev, som ledelsen nægter oprykning, har mulighed for at udtale sig, før ledelsen træffer den endelige beslutning.

En elev, der nægtes oprykning, kan med ledelsens tilladelse i særlige tilfælde gå 1. år om. Rektor træffer en konkret afgørelse ud fra en helhedsvurdering af elevens situation.

En elev, der nægtes oprykning to år i træk, kan ikke fortsætte på skolen.

4. Sanktioner ved brud på regler for orden og samvær samt for brud på studieregler

4.1

Mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning

4.2

Forbud mod at en elev i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender private genstande (som fx mobiltelefon)

4.3

Tilbageholdelse af en elevs private genstande, herunder mobiltelefon, bærbar eller andre elektroniske devices, indtil skoledagens afslutning eller længere, hvis der er konkrete grunde hertil.

4.4

Skriftlig advarsel. Hvis en elev ikke i tilstrækkelig grad er aktiv i undervisningen, kan det medføre henstillinger, advarsler og i sidste instans udmeldelse.

4.5

Fratagelse af SU (ved utilstrækkelig studieaktivitet)

4.6

Bortvisning i en kortere eller længere tidsperiode i indtil 10 dage eller udelukkelse fra konkrete arrangementer. Bortvises en elev på en ekskursion pga. sin opførsel, skal eleven rejse alene hjem og selv afholde de ekstra udgifter hertil.

4.7

Bortvisning/udmeldelse fra skolen.

5. Klage

5.1

Iværksættelse af sanktioner og afgørelser vedrørende oprykning i henhold til disse studie- og ordensregler er forvaltningsretlige afgørelser og er omfattet af forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse, klagevejledning og klageadgang.

Inden der træffes afgørelse vedrørende sanktioner og oprykning, vil eleven derfor få mulighed for at udtale sig. Eleven (eller elevens forældre når eleven er under 18 år) vil modtage brev om påtænkt iværksættelse af sanktion. Alle breve sendes til eboks. Brevene vil samtidig indeholde klagevejledning.

6. Ikrafttræden

6.1

Disse studie- og ordensregler gælder fra 1.8.2018.

7. Revision

7.1

Efter drøftelse i Pædagogisk Råd, TAP-råd og elevrådet reviderer ledelsen skolens studie- og ordensregler, når der er behov for det. Studie- ordensreglerne vedtages i bestyrelsen.

Revision af reglerne finder sted senest i efteråret 2019.

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning