Studie- og ordensregler

1. Formål

Studie- og ordensreglerne ved Århus Akademi har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen samt bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne.

 

2. Orientering om reglerne

Eleverne skal orienteres om reglerne og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Dette sker som led i introduktionskurset, og herudover skriftligt på skolens hjemmeside og mundtligt via ledelse, studievejledere og lærerteam.

Det er i øvrigt elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne.

 

3. Ordensregler på Århus Akademi

Nedenstående almindelige ordensregler gælder, idet rektor dog efter ansøgning kan dispensere fra reglerne i konkrete situationer:

1. Man må ikke spise mad i undervisningslokalerne, mens der undervises.

2. Man må aldrig medbringe mad og drikkevarer i

  • It-lokalerne (021, 206 og 314)
  • Dramalokalet (lokale 127 – scenen)
  • Musik- lokalerne i vandtårnet
  • Billedkunstlokalet

3. Man fjerner eget affald efter sig og bruger affaldskurvene.

4. Man efterlader et lokale pænt og opryddet.

5. Man stoler op i klasselokalerne efter 4. modul.

6. Man behandler skolens inventar med omtanke.

7. Rygning er kun tilladt på det indhegnede område bag ved vandtårnet og på hjørnet ved pedelboligen.

8. Man rydder op i kantinen (salen) mv. – klassevis på skift efter spisefrikvarteret.

9. Man indtager ikke alkohol på skolens område. Se i øvrigt skolens rusmiddelpolitik.

10. Man har ikke mobiltelefoner tændt i timerne uden lærerens anvisning.

11. Man bruger kun computeren til fagrelevante formål i timerne efter lærerens anvisning.

12. Man lytter ikke til musik i timerne uden særlig tilladelse.

13. Elever har erstatningspligt i forhold til skolens ejendom og værdier.

14. Påklædning: I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj- og sko i idrætstimerne og bære kitler og sikkerhedsbriller efter lærerens anvisning i kemi. I skoletiden (herunder eksamen) er det ikke tilladt at gå med tildækket ansigt.
I tvivlstilfælde afgør rektor konkret, om en påklædning kan accepteres.

15.Udøvelse af religion hører privatlivet til og foregår i institutioner, der er beregnet dertil. Skolen har en anden funktion i samfundet, og der udøves ikke religiøse ritualer el. lign. i skoletiden.

Vold eller anden kriminalitet

Hvis en elev udøver vold, trusler (i eller uden for skolen) eller anden grov kriminalitet, vil eleven blive indkaldt til en samtale og normalt blive varslet om udmeldelse af skolen. Elever, der begår tyveri på skolen, vil blive indkaldt til en samtale og normalt blive varslet om udmeldelse. Det samme gælder elever, der er i besiddelse af, handler med eller indtager stoffer på skolens område. Det er i hvert enkelt tilfælde ledelsens helhedsvurdering, der er afgørende. I alle tilfælde tager ledelsen stilling til, om skolen politianmelder eleven.

Erstatningspligt

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler for erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når de fx er på faglige ekskursioner, studieture o. lign.

 

4. Det daglige arbejde, herunder møde- og aktivitetspligt

Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8 og kl. 17. Eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger elevens skoledag, varsles mindst 1 uge før.

Eleverne har pligt til:

at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, som eleverne indkaldes til af skolen, fx skolesamlinger, studievejledning, læsevejledning, evalueringssamtaler og samtaler med ledelsen)

at forberede sig til timerne og deltage aktivt i alle typer undervisning

at aflevere stillede skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal kunne godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes her, at det skal kunne ses, at eleven har gjort en indsats for at løse alle dele af opgaven

at læse personlige meddelelser fra skolen fx i Lectio

at holde sig løbende orienteret om alle aktiviteter fx i Lectio

at deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. efter skolens bestemmelse

at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. (se dog punkt 8)

at deltage i evt. virtuel undervisning, undervisning der foregår et andet sted, (fx på studieture) eller særligt tilrettelagte undervisningsforløb efter skolens anvisning

at udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og personale

at holde skolen orienteret om adresse- eller telefonændringer

 

5. Elevtilstedeværelse

Elevernes tilstedeværelse registreres i hver blok. Det sker normalt ved navneopråb i begyndelsen af blokken. Er man ikke til stede, når man råbes op, registreres man som fraværende.

Elever, der uden særlig tilladelse forlader timen eller det igangværende arbejde, registreres fraværende.

Opgaveaflevering registreres løbende. Alle opgaver skal afleveres.

Ved et fysisk elevfravær på 10% eller derover, reagerer skolen med sanktioner. Skolen har skærpet opmærksomhed på 2. årselever, der havde stort fravær på 1. årgang.

Eleverne har pligt til at melde sygdom og andet fravær til skolen. Det sker normalt via Lectio, hvor eleven skal angive årsagen til fraværet.

En fraværende elev har selv pligt til at følge med i klassens arbejde.

Hvis en elev er ramt af længerevarende sygdom (normalt med hospitalsindlæggelse), tilbyder skolen at hjælpe eleven, når det i praksis kan lade sig gøre. Det sker efter aftale mellem eleven og skolen.

Hvis sygefraværet er så omfattende, at ledelsen skønner, at eleven ikke kan gennemføre, udmeldes eleven. Dette sker dog ikke uden forudgående varsel til eleven, og herefter har eleven mulighed for at udtale sig. Sker udmeldelsen mod elevens vilje, skal ledelsen give eleven klagevejledning.

Elevers behandling eller besøg hos læge, tandlæge mv. planlægges så vidt muligt uden for undervisningen. Eleven registreres fraværende.

Køretimer o. lign. planlægges uden for undervisningstiden. Eleven registreres fraværende.

En elev kan i særlige tilfælde opnå tilladelse til fravær ud over sygdom. I sådanne tilfælde skal ledelsen på forhånd ansøges herom. Det sker ved personlig henvendelse til rektor/klassens leder. Rektor/klassens leder træffer en afgørelse ud fra en helhedsvurdering af elevens situation. Eleven registreres fraværende.

Lægeerklæring vil kunne afkræves i forbindelse med længerevarende sygdom. Lægeerklæring afkræves altid i forbindelse med sygeeksamen. Eleven skal selv afholde udgiften til en lægeerklæring.

 

6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring

Eleverne har pligt til at arbejde med it i alle fag. Alle elever skal medbringe en bærbar computer til undervisningen.

Hvis man i en periode ikke har en computer til rådighed, har man pligt til uden for timerne at benytte skolens it-faciliteter.

Eleverne skal gennemgå et it-brugerkursus og tilkendegive, at de vil overholde skolens it-politik.

 

7. Undervisningsmidler

Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv, herunder en computer og et eller flere programmer efter skolens anvisning.

De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på flg. vilkår:

alle lån af undervisningsmidler registreres via elevens studiekort med kode

alle lånte bøger skal bindes ind af låneren, og låneren skal skrive navn på en label foran i bogen

der må derudover ikke skrives i lånte bøger

alle lånte bøger/undervisningsmidler skal afleveres, når skolens administration beder om det

ikke afleverede bøger/undervisningsmidler og ødelagte/undervisningsmidler skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter på grundlag af nyprisen

har en elev ikke afleveret lånte bøger/undervisningsmidler efter en rykker, sendes sagen til inkasso.

 

8. Ekskursioner og studieture

Eleven har egenbetaling til ekskursioner og studieture. Det samlede beløb til disse aktiviteter fastsættes af bestyrelsen.

Det er en væsentlig del af skolens profil og faglighed, at man deltager i studieture, hvorfor der altid skal være gode grunde til en fritagelse, som godkendes af rektor.

På ud-af-huset aktiviteter er eleverne skolens ambassadører, og derfor kræver skolen, at eleverne her udviser særlig positiv adfærd.

Til ekskursioner med overnatning og studieture er der udformet særlige regler, som eleverne på forhånd skriftligt skal tilslutte sig.

Før en ekskursion eller studietur har eleverne pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold af helbredsmæssig art.

 

9. Eksamen/terminsprøver

Eleven har pligt til at følge instruktioner vedrørende mødetid m.v. ved en skriftlig eksamen eller terminsprøve. De findes i Lectio.

Eleven har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen, hjælpemidler mv.

Eleven har pligt til at deltage i vejledernes og ledelsens eksamensorienteringer.

Eleven har pligt til at holde skolen orienteret om særlig adresse eller telefonnummer i eksamenstiden.

Eleven modtager i Lectio, før mundtlig eksamen, en personlig eksamensplan med ca. tider for eksamen. Eleven har pligt til at møde mindst én eksaminationstid før mundtlig eksamen med henblik på en evt. tidligere eksaminationstid. Skolen kan herudover med 1 dags varsel ændre på tiderne, så eleven af praktiske grunde kommer op før eller senere end det tidspunkt, der står i planen. I sådanne tilfælde kontakter skolen eleven personligt.

Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den konkrete eksamen, og eleven kan tidligst gennemføre eksamen i faget/faggruppen det følgende år.

Ved sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon, og eleven skal hurtigst muligt og så vidt muligt samme dag fremskaffe en lægeerklæring (for egen regning). Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt lægges i samme eksamenstermin i tilknytning til den ordinære eksamen ellers i sygeeksamensterminen, der i forbindelse med sommereksamen ligger i august.

 

10. Oprykning til 2. årgang

Eleven har krav på oprykning til 2. år, når eleven har mindst karakteren 2,0 i gennemsnit af de eksaminer, som afsluttes det første år på Århus Akademi. Meritkarakterer medregnes ikke. På STX medregnes endvidere standpunktskaraktererne og årsprøvekaraktererne. Det er en betingelse for oprykning, at skriftlige opgaver er afleveret.

En elev nægtes oprykning, hvis karaktergennemsnittet er mindre end 2,0, og skolen vurderer, at eleven ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af det første år.

Elever der har under 2 i gennemsnit indkaldes til et møde efter dimissionsdagen og senest 3 hverdage efter dimissionen.

En elev, som ledelsen nægter oprykning, har mulighed for at udtale sig, før ledelsen træffer den endelige beslutning.

En elev, der nægtes oprykning, kan med ledelsens tilladelse i særlige tilfælde gå 1. år om. Rektor træffer en konkret afgørelse ud fra en helhedsvurdering af elevens situation.

En elev, der nægtes oprykning to år i træk, kan ikke fortsætte på skolen.

 

11a. Sanktioner

Elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler, kan:

tildeles en advarsel

udelukkes fra konkrete arrangementer

udelukkes fra undervisning i op til 10 skoledage. Udelukkelsen registreres som fravær

miste retten til at modtage SU

indstilles betinget til eksamen

for STX-elever: indstilles til at aflægge prøve i alle fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin

miste retten til at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende år

bortvises eller udmeldes.

 

11b. Procedure for sanktioner

Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har forsømmelser. Derfor følges elevernes tilstedeværelse tæt af skolens ledelse.

Ved 10%’s fravær bliver eleven indkaldt til klassens leder, der giver en skriftlig advarsel og en frist til at rette op på fraværet (ved at komme til alle timer).

For elever, der ikke er fyldt 18 år, orienteres forældrene om den skriftlige advarsel.

Er fraværet ikke rettet op efter den aftalte frist, varsles eleven frataget SU.

Efter fristen vurderer lederen, om der er rettet op på fraværet, ellers bortfalder SU, som kan søges igen, hvis eleven bliver studieaktiv. For elever, der ikke er fyldt 18 år, orienteres forældrene igen.

Hjælper det ikke at tage SU, varsles eleven udmeldt.

For elever, der ikke er fyldt 18 år, orienteres forældrene om udmeldelsesvarslet.

Efter den aftalte frist vurderer lederen, om det er blevet bedre, ellers udmeldes eleven.

De nævnte sanktioner kan også uddeles, hvis eleven har meget fravær i enkelte fag (også selvom det samlede fravær ikke er på 10%), eller hvis eleven ikke afleverer opgaver rettidigt.

Hvis en opgave ikke afleveres til tiden, kan læreren indkalde eleven til skrivetimer, hvor eleven skal færdiggøre opgaven og aflevere den.

Hvis en opgave eller dele af en opgave er afskrift, karakteriseres det som snyd, og eleven skal aflevere en ny opgave, og det kan medføre yderligere sanktioner.

For højt fravær, manglende afleveringer eller snyd med skriftlige opgaver vil i gentagelsestilfælde føre til skærpede sanktioner – herunder fratagelse af SU og i værste fald udmeldelse.

 

12. Klage

Elever (og, hvis eleven er under 18 år, forældrene) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med ordensregler eller med hensyn til oprykning. Skriftlig klage indgives inden 2 uger efter afgørelsen. Den stiles til Undervisningsministeriet og afleveres til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden 1 uge.

 

13. Ikrafttræden

Disse studie- og ordensregler gælder fra 1.8.2013.

 

14. Revision

Ledelsen reviderer – efter drøftelse i Pædagogisk Råd, elevrådet og bestyrelsen – skolens studie- og ordensregler, når der er behov for det.

I foråret 2013 høres elevrådet igen om evt. ændringer. Revision af reglerne finder sted senest i efteråret 2017.

 

Venlig hilsen

Mette Jespersen
Rektor