Evalueringer og kvalitet

1. Formål
Formålet med Århus Akademis system til evaluering og kvalitetsudvikling er at sikre en løbende udvikling og forbedring af kvaliteten af undervisningen og øvrige tilbud på Århus Akademi.

2. Det formelle grundlag
Det formelle grundlag for Århus Akademis evaluerings- og kvalitetssystem er Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering ved de gymnasiale uddannelser (Bekendtgørelse nr. 23 af 11.1.2005) samt kapitlerne om intern evaluering i uddannelsesbekendtgørelserne for stx og hf.

3. Løbende skoleevalueringer
De løbende skoleevalueringer er faste procedurer, der løbende kontrollerer kerneydelsens kvalitet. Heri indgår:

 • Elevtrivselsundersøgelse
  Elevtrivselsundersøgelse, ETU,  i form af elektronisk spørgeskema, gennemføres hvert andet år. Udvalgte resultater præsenteres og diskuteres på PR, i elevrådet, på klassemøder og for andre relevante aktører. Endvidere udarbejdes en Undervisningsmiljøvurdering, UMV med udgangspunkt i undersøgelsen.
 • Statistikker fra Undervisningsministeriet
  Ministeriets statistikker om karakterer, fuldførelse og overgang til videreuddannelse gennemgås hvert år af ledelsen.
 • APV og medarbejdertrivselsmåling
  Arbejdspladsvurdering (herunder medarbejdertrivselsmåling) afholdes hvert tredje år.
 • MUS
  Der afholdes medarbejderudviklingssamtale med samtlige medarbejdere en gang årligt. Ledelsen foretager en opsamling af generelle tendenser i samtalerne og forelægger for MIO.
 • Faggruppeudviklingssamtaler (FUS)
  Faggruppeudviklingssamtaler afholdes for faggrupperne hvert tredje år efter en fastlagt turnus. FUS med øvrige medarbejdergrupper afholdes en gang årligt (læsevejledere, studievejledere, administrative medarbejdere, servicefunktioner).
  Bilag om FUS
 • Eventuelle eksterne evalueringer
  Hvis der foreligger eksterne evalueringer af skolens aktiviteter, inddrages disse i årets kvalitetsarbejde.

Statusrapport
Ovennævnte evalueringer og statistikker vurderes samlet af ledelsen hvert år og danner grundlag for en statusrapport. Statusrapporten fremlægges på et PR-møde i marts. Statusrapporten er en del af grundlaget for udvælgelse af indsatsområder. Enkeltpersoner må ikke udstilles i forbindelse med offentliggørelse af evalueringsresultaterne.

4. Indsatsområder
Der arbejdes med skolens indsatsområder i en toårig udviklings- og evalueringsproces. Udvælgelsen sker i et samspil mellem ledelse, PR, elevråd, udvalg samt øvrige medarbejdere. Ledelsen foretager endelig udvælgelse af indsatsområder. Der nedsættes en arbejdsgruppe for hvert indsatsområde. Arbejdsgruppen har det praktiske ansvar for at formu-lere handleplaner og foretage evalueringer på området.

5. Evaluering af den enkelte elevs faglige standpunkt

HF:
Kursisternes faglige standpunkt evalueres to gange årligt. Dette sker ved hjælp af faglige evalueringer, hvor læreren for hvert hold kort beskriver kursistens aktuelle standpunkt. I forbindelse med de faglige evalueringer udfylder eleverne deres personlige studiebog. De faglige evalueringer og elevernesudfyldning af studiebogen danner grundlag for en samtale mellem eleven og dennes tutor.

Toårig STX:
Der gives standpunktskarakterer to gange årligt. Ved skoleårets afslutning eller ved afslutningen af et fag gives en årskarakter.

Månedsmøder:
Ca. 6 gange årligt mødes klassens lærerteam, studievejleder og pædagogiske leder til en drøftelse af elevernes trivsel, fremmøde og indsats samt de enkelte elevers standpunkt. Forud for dette afgiver klassens lærere kommentarer til klassens elever på den elektroniske klassekonference. Hver klasse har valgt et klasseråd med 2 elever, der deltager i mødernes første del.

Terminsprøver:
Der afholdes terminsprøver i fag med skriftlig eksamen i marts samme år som faget afsluttes.

6. Undervisningsevaluering
Ved undervisningsevaluering forstås evaluering af undervisningens organisering og gennemførelse.
Undervisningen evalueres løbende i samarbejde med eleverne. Der skal anvendes forskellige evalueringsformer. Det anbefales, at eleverne får mulighed for at evaluere undervisningen skriftligt mindst en gang pr. år. Formålet med evalueringerne er at danne grundlag for en konstruktiv dialog med eleverne med henblik på, at undervisningen løbende justeres. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at evalueringerne alene gennemføres i slutningen af skoleåret.
På klassemøderne i efteråret og foråret fremlægges relevante resultater fra afviklede undervisningsevalueringer.