Merit og realkompetencer

Merit for et fag, som du har gennemført på en anden gymnasial institution, gives efter merit- bekendtgørelsen. Henvend dig til kontoret eller studievejledeningen med dit ønske eller dine spørgsmål.

Har du opnået kvalifikationer på anden måde, kan du søge merit for et fag (eller dele af et fag) via en individuel kompetencevurdering (IKV) med baggrund i IKV-bekendtgørelsen.
Henvend dig på kontoret eller studievejledning med en skriftlig anmodning om at blive kompe- tencevurderet i et bestemt fag på et bestemt niveau. Medbring al dokumentation, der har relevans for vurderingen.
En leder på skolen vil sammen med en faglærer planlægge, hvordan en kompetencevurdering skal finde sted. Du kan fx blive bedt om at tage en faglig test.
Inden for en måned kan du forvente at få svar på din anmodning, og hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal den skriftlige klage stiles til Kvalifikationsnævnet under Uddannelses- og Forskningsministeriet, men klagen afleveres på skolens kontor. Klagen afleveres senest 4 uger efter afgørelsen.